1
Postanowienia ogólne

 1. Chór Kameralny Ostinato działa przy Radzie Osiedla Ołbin we Wrocławiu.
 2. Chór Kameralny Ostinato to grupa osób lubiących śpiewać i deklarujących chęć uczestnictwa w zespole zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 3. Chór reprezentowany jest przez Zarząd oraz Dyrygenta.
 4. Chór Kameralny Ostinato stanowią: Dyrygent, Zarząd oraz chórzyści.
 5. Zarząd wraz z Dyrygentem organizują pracę chóru.
 6. Kierownictwo artystyczne chóru stanowi Dyrygent.
 7. Dyrygent przy współpracy z Prezesem Zarządu sporządza roczne sprawozdania, które przedkładane są Radzie Osiedla Ołbin.

2
Dyrygent

 1. Dyrygent podejmuje decyzję o przyjęciu nowego chórzysty do zespołu po przeprowadzeniu egzaminu w formie indywidualnego przesłuchania.
 2. Dyrygent prowadzi próby i koncerty.
 3. Dyrygent może powołać asystenta, który poprowadzi próby oraz koncerty.
 4. Dyrygent po konsultacji z zespołem podejmuje decyzje w sprawie doboru repertuaru.
 5. Dyrygent ustala skład na wyjazdy i koncerty. Ma prawo nie dopuścić członka zespołu do udziału w w/w wydarzeniach jeśli jest on niedostatecznie przygotowany.
 6. Dyrygent może w w/w kwestiach zasięgać opinii Zarządu.
 7. Dyrygent zamieszcza bieżące informacje dotyczące prób, planów koncertowych oraz repertuaru na stronie internetowej zespołu oraz na stronach grupy portalu społecznościowego Facebook.
 8. Decyzje w sprawach organizacyjnych (w tym dotyczących planowanych koncertów) Dyrygent podejmuje po konsultacji z Zarządem.
 9. Dyrygent podejmuje decyzję o zamieszczeniu w przestrzeni publicznej Internetu nagrań audio/video z prób, koncertów i innych wydarzeń, w których chór uczestniczy.

3
Zarząd

 1. Skład Zarządu stanowią: Prezes, Wiceprezes oraz Członek Zarządu.
 2. Zarząd wybierany jest we wrześniu i jego kadencja trwa dwa sezony.
 3. Każdy członek zespołu może zgłosić swoją kandydaturę do Zarządu.
 4. Zarząd wybierany jest drogą głosowania, w którym biorą udział chórzyści obecni na próbie, podczas której odbywa się głosowanie.
 5. Liczba uzyskanych przez kandydatów głosów decyduje o pełnionej w Zarządzie funkcji (malejąco wg liczby głosów: Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu).
 6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, dla kandydatów tych powtarza się głosowanie.
 7. Członek pełni funkcję Skarbnika.
 8. Zarząd prowadzi gospodarkę finansami chóru.
 9. Zarząd sprawuje kierownictwo organizacyjno-porządkowe chóru.
 10. Zarząd jest organem doradczym i pomocnym w pracy Dyrygenta.
 11. Zarząd zbiera wnioski od chórzystów i jest ich przedstawicielem.
 12. Zarząd zbiera się z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrygenta lub chórzystów.
 13. Zarząd może w różnych sprawach zasięgać opinii innych członków.

4
Prawa i obowiązki chórzysty

 1. Członkiem chóru może zostać każdy, kto został przez Dyrygenta zakwalifikowany do uczestnictwa w zespole i akceptuje Regulamin Chóru.
 2. Członkowie chóru opłacają regularnie składki przekazując je Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Skarbnika.
 3. Członkowie chóru opłacają składki bez względu na planowaną i nieplanowaną nieobecność na próbach, koncertach i innych wydarzeniach. Zwłoka w opłacaniu składek przez okres 6 miesięcy skutkuje skreśleniem chórzysty z listy członków zespołu.
 4. Chórzysta może również zostać skreślony z listy członków zespołu przez Dyrygenta po nieobecności na próbach przez okres dwóch miesięcy i braku informacji od chórzysty o terminie powrotu na próby.
 5. Chórzysta skreślony z listy członków może wnioskować o przywrócenie do chóru. Decyzję o przywróceniu podejmuje Dyrygent.
 6. Członkowie chóru zobowiązują się do zorganizowania we własnym zakresie stroju koncertowego zgodnego z obowiązującym standardem:
  • Zestaw 1: panowie – czarny garnitur, czarne buty, czarne skarpety, biała koszula z kołnierzykiem; panie – czarna sukienka do kolana, czarne rajstopy/pończochy, czarne buty.
  • Zestaw 2: panowie i panie – dowolny schludny ubiór w kolorze białym lub beżowym (włączając w to buty).
 7. Chórzysta zobowiązany jest do:
  1. regularnego i punktualnego uczęszczania na próby (ze szczególnym uwzględnieniem prób generalnych oraz prób, podczas których powoływany jest nowy Zarząd),
  2. zachowania koncentracji i dyscypliny w czasie trwania prób i koncertów,
  3. aktywnego uczestnictwa w życiu chóru (warsztaty, koncerty, wspólne imprezy wyjazdowe),
  4. możliwie jak najwcześniejszego i skutecznego poinformowania Dyrygenta
   o nieobecności na próbie lub koncercie,
  5. poinformowania Dyrygenta o planowanym dłuższym okresie nieobecności na próbach z podaniem terminu powrotu na próby,
  6. bieżącego monitorowania strony internetowej chóru, na której (w strefie dostępnej tylko dla członków zespołu) umieszczane są informacje
   o repertuarze obowiązującym na próbach, planach koncertowych i innych,
  7. przygotowania się we własnym zakresie do próby po dłuższym okresie nieobecności na podstawie nagrań i nut dostępnych na stronie internetowej zespołu.
 8. Za występy publiczne i nagrania chórzyście nie przysługują profity finansowe, zaś wszelkie pozyskane ze składek środki pieniężne lub wpływy za koncerty są przekazywane na bieżące potrzeby zespołu.
 9. Chórzysta przystępując do zespołu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w działaniach promocyjnych chóru (plakaty, ulotki, dokumentacja fotograficzna, nagrania z prób i koncertów i inne, na których jest częścią grupy złożonej z członków chóru), również po opuszczeniu zespołu.

 5
Postanowienia końcowe 

 1. Członkostwo w chórze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.